Lietuvos Respublikos Seimas 1995 metais ratifikavo Europos Tarybos Antidopingo konvenciją, tokiu būdu deklaruodamas savo poziciją už švarų ir sąžiningą sportą. Lietuvos Respublikos Seimas 2004 m. rugsėjo 28 d ratifikavo Europos Tarybos Antidopingo Konvencijos Papildomą Protokolą. Pagal šį protokolą „Šalys panašiai pripažįsta Pasaulinės antidopingo agentūros (angl. WADA) ir kitų jai priklausančių veikiančių dopingo kontrolės organizacijų kompetenciją ne varžybų metu jų teritorijoje arba kitur atlikti jų sportininkų ir sportininkių kontrolę. Šių testų rezultatai pranešami atitinkamų sportininkų ir sportininkių nacionalinei antidopingo organizacijai. Tokia kontrolė atliekama pagal susitarimą su Konvencijos 4 straipsnio 3 dalyje nurodytomis sporto organizacijomis laikantis priimančiosios šalies galiojančių nuostatų ir nacionalinės teisės normų.”

2004 m. liepos 10 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė pasirašė Kopenhagos deklaraciją dėl antidopingo sporte, kuria Lietuva įsipareigojo įgyvendinti Pasaulinės antidopingo agentūros kodeksą. Lietuvos Respublikos Seimas 2006 m. gegužės 2 d. ratifikavo Tarptautinę konvenciją prieš dopingo vartojimą sporte. Pagal šią konvenciją: Siekdamos šios Konvencijos tikslo, valstybės, šios Konvencijos Šalys, įsipareigoja: <…> 1) tarptautiniu ir nacionaliniu lygmeniu patvirtinti atitinkamas priemones, kurios atitinka WADA kodekse nustatytus principus; <…>.

2005 m. liepos 5 d. įsteigta Viešoji įstaiga LIETUVOS ANTIDOPINGO AGENTŪRA kuri yra vienintelė nacionalinės antidopingo organizacijos (toliau – NADO) statusą, kaip jis yra suprantamas Pasauliniame antidopingo kodekse, Lietuvos Respublikoje atitinkanti įstaiga, atliekanti nacionalinės antidopingo organizacijos funkcijas bei įgyvendinanti Pasaulinį antidopingo kodeksą (toliau – kodeksas). Nuo 2020 m. sausio 24 d. Viešosios įstaigos LIETUVOS ANTIDOPINGO AGENTŪRA valstybės, kaip savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (2020 m. sausio 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr.33).  

Konvencijos 4 str. nurodyta, kad: Siekdamos koordinuoti kovos su dopingo vartojimu sporte įgyvendinimą nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu, valstybės, šios Konvencijos Šalys, įsipareigoja laikytis WADA kodekso principų, kuriais grindžiamos priemonės, nustatytos šios Konvencijos 5 straipsnyje. Nė viena šios Konvencijos nuostata nekliudo valstybėms, šios Konvencijos Šalims, patvirtinti šiam WADA kodeksui papildomų priemonių.

WADA kodeksas atnaujinamas kas kelerius metus (2003; 2009; 2015; 2021).