Pasaulinis antidopingo kodeksas nustato:

 I. Sportininkų funkcijas ir pareigas:

 • Būti susipažinus su visa remiantis Kodeksu priimta taikoma antidopingo politika ir taisyklėmis ir jų laikytis.
 • Visada sudaryti galimybes mėginiams paimti.

Tinkamai atsižvelgus į sportininko žmogaus teises ir privatumą, teisėtu kovos su dopingo vartojimo tikslu kartais gali prireikti mėginius paimti vėlai vakare arba anksti ryte. Pavyzdžiui, yra žinoma, kad kai kurie sportininkai tomis valandomis nedidelėmis dozėmis naudoja EPO, kad ryte jis nebūtų aptiktas

 • Antidopingo srityje prisiimti atsakomybę už tai, ką jie nuryja ir vartoja (naudoja).
 • Informuoti medicinos personalą apie savo įsipareigojimą nevartoti draudžiamųjų medžiagų ir nenaudoti draudžiamųjų metodų ir užtikrinti, kad bet kokiu gaunamu medicininiu gydymu nebūtų pažeista pagal Kodeksą nustatyta antidopingo politika ir taisyklės.
 • Savo nacionalinei antidopingo organizacijai ir tarptautinei federacijai pranešti apie bet kokį nepasirašiusiosios šalies sprendimą, kad sportininkas padarė antidopingo taisyklių pažeidimą per pastaruosius dešimt (10) metų.
 • Bendradarbiauti su antidopingo organizacijomis tiriant antidopingo taisyklių pažeidimus.

Nors pagal Kodeksą nebendradarbiavimas nėra antidopingo taisyklių pažeidimas, jis gali būti pasirašiusiosios šalies taisyklėse nustatytų drausmės priemonių taikymo pagrindas bet kurios įgaliojimus sportininko atžvilgiu turinčios antidopingo organizacijos prašymu

 • atskleisti savo pagalbinio personalo narių tapatybes.

II. Griežtos atsakomybės taisyklė

Griežta atsakomybė tai kai siekiant įrodyti antidopingo taisyklių pažeidimus (pagal Kodekso 2.1 ir 2.2 punktus), antidopingo organizacijai nereikia įrodyti sportininko ketinimo, kaltės, aplaidumo ar tyčinio vartojimo (naudojimo)

 • Sportininko asmeninė pareiga yra užtikrinti, kad jokia draudžiamoji medžiaga nepatektų į jo organizmą. Sportininkai yra atsakingi už bet kokias draudžiamąsias medžiagas ar jų metabolitus arba liekanas, kurie randami jų mėginiuose. Todėl tam, kad būtų nustatytas antidopingo taisyklių pažeidimas (pagal Kodekso 2.1 punktą), nebūtina įrodyti sportininko ketinimą vartoti draudžiamąsias medžiagas, kaltę ar neapdairumą jas vartojus arba sąmoningą jų vartojimą.
 • Pakankamu antidopingo taisyklių pažeidimo įrodymu yra bet kuris iš šių atvejų:
  • draudžiamosios medžiagos ar jos metabolitų arba liekanų buvimas sportininko A mėginyje, kai sportininkas atsisako B mėginio tyrimo ir B mėginys lieka neištirtas; arba
  • sportininko B mėginys tiriamas ir sportininko B mėginio tyrimas patvirtina draudžiamosios medžiagos, jos metabolitų arba liekanų, rastų sportininko A mėginyje, buvimą; arba
  • sportininko A arba B mėginys yra padalijamas į dvi dalis ir padalintojo mėginio patvirtinimo dalies tyrimas patvirtina draudžiamosios medžiagos ar jos metabolitų arba liekanų, rastų padalinto mėginio pirmojoje dalyje, buvimą; arba sportininkas atsisako padalinto mėginio patvirtinimo dalies tyrimo.
 • Išskyrus medžiagas, kurių atžvilgiu sprendimo riba yra konkrečiai nustatyta Draudžiamųjų medžiagų ir metodų sąraše arba techniniame dokumente, antidopingo taisyklių pažeidimu yra laikomas bet kokio draudžiamosios medžiagos ar jos metabolitų arba liekanų kiekio buvimas sportininko mėginyje.
 • Taikant bendrosios taisyklės išimtį, Draudžiamųjų medžiagų ir metodų sąraše, tarptautiniuose standartuose arba techniniuose dokumentuose gali būti nustatyti specialūs pranešimo apie tam tikras draudžiamąsias medžiagas arba jų vertinimo kriterijai.
 • Sportininkų asmeninė pareiga yra užtikrinti, kad jokia draudžiamoji medžiaga nepatektų į jų organizmą ir kad joks draudžiamasis metodas nebūtų naudojamas. Todėl tam, kad būtų nustatytas antidopingo taisyklių pažeidimas, padarytas vartojant draudžiamąją medžiagą arba naudojant draudžiamąjį metodą, nebūtina įrodyti sportininko ketinimą vartoti draudžiamąsias medžiagas ar naudoti draudžiamuosius metodus, kaltę ar neapdairumą juos vartojus (naudojus) arba sąmoningą jų vartojimą (naudojimą).
 • Nėra svarbu, pasisekė ar nepasisekė pavartoti arba bandyti pavartoti draudžiamąją medžiagą arba panaudoti ar bandyti panaudoti draudžiamąjį metodą. Pakanka, kad draudžiamoji medžiaga buvo pavartota ar buvo mėginta ją pavartoti arba draudžiamasis metodas buvo panaudotas ar buvo mėginta jį panaudoti, ir pripažįstamas antidopingo taisyklių pažeidimas.

III. Sportininkų pagalbinio personalo funkcijas ir pareigas:

 • Būti susipažinus su visa remiantis Kodeksu priimta antidopingo politika ir taisyklėmis, kurios taikomos jiems ar sportininkams, kuriems jie teikia pagalbą, bei jų laikytis.
 • Bendradarbiauti vykdant sportininkų testavimo programą.
 • Daryti įtaką sportininko puoselėjamoms vertybėms ir elgsenai skatinant nusistatymą prieš dopingą.
 • Savo nacionalinei antidopingo organizacijai ir tarptautinei federacijai pranešti apie bet kokį nepasirašiusiosios šalies sprendimą, kad jie padarė antidopingo taisyklių pažeidimą per pastaruosius dešimt (10) metų.
 • Bendradarbiauti su antidopingo organizacijomis tiriant antidopingo taisyklių pažeidimus.

Nors pagal Kodeksą nebendradarbiavimas nėra antidopingo taisyklių pažeidimas, jis gali būti pasirašiusiosios šalies taisyklėse nustatytų drausmės priemonių taikymo pagrindas bet kurios įgaliojimus sportininko atžvilgiu turinčios antidopingo organizacijos prašymu

 • Sportininkų pagalbinis personalas neturi vartoti (naudoti) ar turėti draudžiamųjų medžiagų ar draudžiamųjų metodų be pateisinamos priežasties.

Tais atvejais, kai sportininko pagalbinio personalo nario be pateisinamos priežasties vartojama (naudojama) draudžiamoji medžiaga ar draudžiamasis metodas arba jų asmeninis turėjimas pagal Kodeksą nėra antidopingo taisyklių pažeidimas, turėtų būti taikomos kitos sporto drausmės taisyklės. Treneriai ir kiti sportininkų pagalbinio personalo nariai dažnai yra sektini pavyzdžiai sportininkams. Jų asmeninis elgesys turėtų būti suderinamas su jų pareiga savo sportininkus skatinti nevartoti dopingo.

 IV. Kitų asmenų, kuriems taikomas Kodeksas, funkcijas ir pareigas

 • Būti susipažinus su visa remiantis Kodeksu priimta antidopingo politika ir taisyklėmis, kurios yra jiems taikomos.
 • Savo nacionalinei antidopingo organizacijai ir tarptautinei federacijai pranešti apie bet kokį nepasirašiusiosios šalies sprendimą, kad jie padarė antidopingo taisyklių pažeidimą per pastaruosius dešimt (10) metų.
 • Bendradarbiauti su antidopingo organizacijomis tiriant antidopingo taisyklių pažeidimus.