Registruoto testuotinų sportininkų sąrašo sudarymo taisyklės

REGISTRUOTO TESTUOTINŲ SPORTININKŲ SĄRAŠO SUDARYMO TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Registruoto testuotinų sportininkų sąrašo sudarymo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Lietuvos sportininkų įtraukimo į šiuos sąrašus tvarką, duomenų pateikimo Antidopingo administravimo ir valdymo sistemoje (ADAMS – Anti-Doping Administration & Management System) (toliau – ADAMS) ypatumus bei reikalavimus, sportininkų atsakomybę ir pareigas.

 2. Registruotų testuotinų sportininkų sąrašų sudarymą reglamentuoja Lietuvos antidopingo taisyklės, kurios atitinka Pasaulinį antidopingo kodeksą ir Tarptautinį testavimo standartą.

II. REGISTRUOTŲ TESTUOTINŲ SPORTININKŲ SĄRAŠŲ SUDARYMO KRITERIJAI

 1. Pagal Lietuvos antidopingo taisyklių 5.2 punktą ANTIDOPINGO AGENTŪRA atsako už testų skyrimo plano sudarymą pagal Tarptautinių testavimo standartų 4 straipsnį ir už šio plano įgyvendinimą, taip pat už viso testavimo, kurį vykdo ANTIDOPINGO AGENTŪRA arba kuris vykdomas ANTIDOPINGO AGENTŪROS vardu, priežiūrą. ANTIDOPINGO AGENTŪROS atliekamas testavimas turi visiškai atitikti tuo metu galiojančius Tarptautinius testavimo standartus.

 2. Vadovaujantis Pasaulinio antidopingo kodekso 5.1 straipsniu kiekviena antidopingo organizacija privalo planuoti ir atlikti efektyvų testų skaičių varžybų ir ne varžybų metu savo jurisdikcijai priklausantiems sportininkams, įskaitant, tačiau tuo neapsiribojant, sportininkus, esančius atitinkamuose registruotuosiuose testuotinų sportininkų sąrašuose. Bet kuris sportininkas, įtrauktas į ANTIDOPINGO AGENTŪROS Registruotąjį testuotinų sportininkų sąrašą, turi paklusti savo buvimo vietos reikalavimams, nustatytiems Taisyklėse. Išskyrus nepaprastas aplinkybes, visas testavimas ne varžybų metu atliekamas be jokio išankstinio įspėjimo. Pirmenybė teikiama tiksliniam testavimui.

 3. Atsižvelgdama į Tarptautinio testavimo standarto 4.3 papunktį ANTIDOPINGO AGENTŪRA sportininkams, įtraukiamiems į Registruotus testuotinų sportininkų sąrašus, nustato šiuos kriterijus:

  1. I grupei priskiriami visi sportininkai, kurie priklauso Olimpinių sporto šakų nacionalinėms komandoms ir pripažintoms nacionalinėms federacijoms;

  2. II grupei priskiriami visų sporto šakų įvairių kategorijų 6 geriausi sportininkai bei 6 geriausios sportininkės;

  3. III grupei priskiriami kiti aukščiau neišvardinti sportininkai.

 4. Vertinimo kriterijai yra peržiūrimi mažiausiai kasmet ir, jei reikia, atnaujinami.

 5. Įtraukti į sąrašus sportininkai apie informuojami kaip tai numatyta Lietuvos antidopingo taisyklių 19.2 papunktyje. Taip pat sudaryti sąrašai skelbiami ANTIDOPINGO AGENTŪROS tinklalapyje www.antidopingas.lt.

III. ATRINKTŲ SPORTININKŲ BUVIMO VIETOS PATEIKIMO REIKALAVIMAI ADAMS SISTEMOJE

 1. Vadovaujantis Lietuvos antidopingo taisyklėmis, Registruotajame testuotinų sportininkų sąraše nurodyti sportininkai privalo pateikti tikslią informaciją apie savo buvimo vietą ir laikytis jų buvimo vietai keliamų reikalavimų. Ši informacija turi būti pateikiama ADAMS sistemoje. ANTIDOPINGO AGENTŪRA sportininkui sukuria ADAMS sistemos prisijungimo vardą ir slaptažodį, jei šis tokio neturi.

 2. Kiekvienas sportininkas, kuris yra įtrauktas į Registruotąjį testuotinų sportininkų sąrašą:

  1. privalo kas tris mėnesius pranešti Lietuvos antidopingo agentūrai savo buvimo vietą, kaip nurodyta Tarptautinių testavimo standartų 11.3 papunktyje;

  2. b) privalo atnaujinti šią informaciją, jeigu reikia, pagal Tarptautinių testavimo standartų 11.4.2 papunktį, kad ji visuomet būtų tiksli ir išsami;

  3. c)  turi būti pasiekiamas testuoti tose savo buvimo vietose, kaip nurodyta Tarptautinių testavimo standartų 11.4 papunktyje.

 3. I grupei priklausantys sportininkai privalo nurodyti savo kontaktinius duomenis, treniruočių laiką ir vietą, vieną valandą per dieną, kuriuo metu jie tikrai gali būti pasiekiami testuoti. Ši valanda turi būti numatyta tarp 6 ir 23 val. Taip pat nurodo gyvenamąją vietą, kurioje jie būna iki konkrečios dienos pabaigos. Šis buvimo vietos aprašymo būdas yra privalomas kiekvieną ketvirčio dieną.

 4. II grupei priklausantys sportininkai privalo nurodyti savo kontaktinius duomenis, treniruočių laiką ir vietą.

 5. III grupės sportininkai privalo nurodyti savo kontaktinius duomenis.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Sportininko nepranešimas ADAMS sistemoje savo buvimo vietos yra laikomas deklaravimo nepateikimu pagal Lietuvos antidopingo taisyklių 2.4 papunktį, ir tai atitinka Tarptautinių testavimo standartų 11.3.5 papunktyje nurodytas sąlygas.

 2. Sportininko nepasiekiamumas testavimui pagal jo deklaruotą buvimo vietą yra laikomas praleistu testu pagal Lietuvos antidopingo taisyklių 2.4 papunktį, ir tai atitinka Tarptautinių testavimo standartų 11.4.3 papunktyje nurodytas sąlygas.

 3. Kiekviena nacionalinė federacija taip pat turi padėti savo nacionalinei antidopingo organizacijai sudaryti aukščiausio lygio nacionalinių sportininkų, kuriems taip pat taikomi Tarptautinių testavimo standartų buvimo vietai keliami reikalavimai, nacionalinio lygio Registruotąjį testuotinų sportininkų sąrašą.

 4. Informacija apie buvimo vietą yra dalijamasi su WADA ir kitomis antidopingo organizacijomis, turinčiomis jurisdikciją testuoti sportininką pagal Tarptautinių testavimo standartų 11.7.1(d) ir 11.7.3(d) papunkčius, įskaitant griežtą sąlygą, kuri gali būti naudojama tik dopingo kontrolės tikslais.