Kopenhagos deklaracija

Kopenhagos deklaracija

dėl antidopingo sporte

Dalyviai,

suvokdami, kad sportas vaidina svarbų vaidmenį saugant žmonių sveikatą, juos morališkai ir fiziškai lavinant bei skatinant tarptautinį savitarpio supratimą;

suprasdami, kad dopingo vartojimas žlugdo sporto vertybes;

susirūpinę tuo, kad sportininkai sportuodami vartoja dopingo preparatus ir taiko jo metodus, ir to vartojimo padariniais sporto ateičiai;

 

turėdami omenyje tarptautinių ir nacionalinių sporto organizacijų priimtus antidopingo nuostatus, nustatytas politikos kryptis ir deklaracijas;

 

suprasdami, kad valdžios institucijos ir sporto organizacijos privalo kartu kovoti prieš dopingo vartojimą sporte, ypač užtikrinti tinkamą sporto renginių organizavimą bei dalyvaujančių juose sveikatos apsaugą atsižvelgiant į kilnaus sporto principus;

 

pripažindami antidopingo srityje vyriausybių iki šiol pasiektą pažangą, ypač pripažįstant, valdant ir finansuojant Pasaulinę antidopingo agentūrą, rengiant ir įgyvendinant Europos Tarybos Antidopingo konvenciją (ETS Nr. 135) ir jos papildomąjį protokolą, vyriausybių bendradarbiavimą antidopingo srityje, įskaitant indėlį į Tarptautinės tarpvyriausybinės konsultacinės grupės antidopingo klausimais (angl. IICGADS) forumą, ir nacionalinių antidopingo programų sukūrimą;

 

pripažindami 2003 m. sausio 9 ir 10 d. Paryžiuje surengto UNESCO ministrų ir aukšto rango pareigūnų, atsakingų už kūno kultūrą ir sportą, apskritojo stalo baigiamąjį komunikatą, kuriame pasisakoma už tai, kad reikia paspartinti Tarptautinės konvencijos prieš dopingo vartojimą, grindžiamos Europos Tarybos Antidopingo konvencija, parengimą iki 2004 m. vasaros olimpinių žaidynių ir, jei įmanoma, priėmimą iki 2006 m. žiemos olimpinių žaidynių;

 

pasiryžę tolimesniam ir glaudesniam bendradarbiavimui, kuriuo siekiama sumažinti ir visiškai pašalinti dopingo vartojimą sporte,

 

susitarė:

 

1. Taikymo sritis

 

Vadovaudamiesi šios Deklaracijos punktais, Dalyviai veikia neperžengdami savo atitinkamų konstitucinių bei kitų teisės nuostatų ir pripažįsta su vyriausybėmis susijusių konstitucinių bei teisės sistemų įvairovę ir kartu požiūrių į kovą su dopingo vartojimu sporte įvairovę.

 

2. Tikslas

 

 

Šios Deklaracijos tikslas – pareikšti politinį ir moralinį Dalyvių savitarpio sutarimą:

 

2.1. pripažinti Pasaulinės antidopingo agentūros (angl. W ADA) vaidmenį ir ją remti;

 

2.2. remti W ADA Fondo valdybos Pasaulinėje konferencijoje dopingo vartojimo sporte klausimais (2003 m. kovo 3-5 d., Kopenhaga) priimtą Pasaulinį antidopingo kodeksą (toliau – Kodeksas);

 

2.3. palaikyti tarptautinį tarpvyriausybinį bendradarbiavimą siekiant toliau derinti            antidopingo politikos kryptis ir praktiką sporte; ir

 

2.4. paremti tinkamu laiku vykstantį procesą, kurio metu siekiama parengti konvenciją arba kitokį įsipareigojimą pagal toliau išdėstytus 3-8 punktus ir kuris pagal kiekvienos vyriausybės konstitucinius ir administracinius kontekstus atitinkančius teisės aktus turi būti pradėtas įgyvendinti nuo arba iki pirmos Turino žiemos olimpinių žaidynių dienos. Šis procesas turėtų vykti remiantis visų pasaulio regionų vyriausybių ir tarptautinių organizacijų atstovų patirtimi.

 

3. W ADA rėmimas

 

Kiekvienas Dalyvis:

 

3.1. pripažįsta WADA vaidmenį ir ją remia;

 

3.2. atsižvelgdamas į pasikeitimus atitinkamo vyriausybių bendradarbiavimo procese, reiškia savo ketinimą ir toliau vadovautis praktika, kurios valdžios institucijos laikė si valdant ir finansuojant W ADA, ir šiuo pagrindu:

 

3.2.1. remia tokį valdžios institucijų delegatų į W ADA Fondo valdybą paskirstymą pagal olimpinius regionus:

 

4 Šiaurės ir Pietų Amerikos atstovai,

 

3 Afrikos atstovai,

 

5 Europos atstovai,

 

4 Azijos atstovai,

 

2 Okeanijos atstovai;

 

3.2.2. remia tokį valdžios institucijų ir Olimpinio judėjimo skiriamą bendrą W ADA finansavimą:

 

3.2.2.1. valdžios institucijų mokesčiai, kartu paėmus, sudaro 50                      procentų patvirtinto pagrindinio W ADA metinio biudžeto;

 

3.2.2.2. valdžios institucijų mokesčiai W ADA pagal olimpinius regionus:

 

Afrika:                                                                                          0,50 proc.,

 

Šiaurės ir Pietų Amerika:                                        29 proc.,

 

Azija:                                                                                           20,46 proc.,

 

Europa:                                                                                        47,5 proc.,

 

Okeanija:                                                                                                           2,54 proc.

 

4. Pasaulinio antidopingo kodekso rėmimas

 

Kiekvienas Dalyvis:

 

4.1. pripažįsta Kodekso kaip pasaulinio masto kovos su dopingo vartojimu sporte            pamato vaidmenį;

 

4.2. ten, kur tinkama, siekia nuosekliai priderinti savo antidopingo sporte politiką ir         praktiką, kad šios neprieštarautų Kodekso nuostatoms;

 

4.3. skatina nacionalines ir tarptautines organizacijas, kovojančias su dopingo                  vartojimu sporte, priimti Kodeksą ir, kur tinkama, laikytis Kodekso;

 

4.4. imasi atitinkamų veiksmų sulaikyti dalį dalyvavimui sporte vyriausybės skiriamos finansinės paramos arba ją visą sporto organizacijoms, sportininkams ir sportininkus aptarnaujančiam personalui, kurie nesilaiko Kodekso arba pagal Kodeksą priimtų antidopingo taikytinų taisyklių; ir

 

4.5. remia W ADA vaidmenį koordinuojant, derinant ir standartizuojant antidopingo veiksmus pagal Kodeksą.

 

5. Uždraustų medžiagų ir metodų prieinamumo ir vartojimo sporte ribojimo priemonės

 

5.1. Kiekvienas Dalyvis ketina užtikrinti, kad būtų priimti nuostatai, administracinės                priemonės ir prireikus teisinės priemonės, kurios leistų:

 

5.1.1. kontroliuoti uždraustų medžiagų ir uždraustų metodų prieinamumą (įskaitant įvežimą, išvežimą, skirstymą, neteisėtą prekybą ir gamybą); ir

 

5.1.2. jų jurisdikcijoje esančioms žinyboms keistis informacija, kuria siekiama mažinti uždraustų medžiagų ir uždraustų metodų prieinamumą.

 

Taip darant, bet kurios priemonės, kurių imamasi, neturėtų trukdyti sporte uždraustų medžiagų ir metodų prieinamumui teisėtiems tikslams.

 

5.2. Kiekvienas Dalyvis skatina priemones, susijusias su maisto papildų vartojimu, kad sportininkai, būdami informuoti, galėtų pagrįstai pasirinkti ir nevartotų uždraustų medžiagų.

 

6. Nacionalinės antidopingo priemonės

 

Kiekvienas Dalyvis turėtų pagal savo išgales teikti finansinę paramą nacionalinei antidopingo programai, apimančiai dopingo vartojimo kontrolę, švietimą, mokslinius tyrimus ir informacinę veiklą.

 

7. Tarptautinis bendradarbiavimas dopingo vartojimo kontrolės srityje

 

Pripažindamas, kad kova su dopingo vartojimu sporte gali būti veiksminga tik tada, kai sportininkai be jokio išankstinio įspėjimo gali būti testuojami ir surinktų mėginių pavyzdžiai gali būti laiku nugabenami į laboratorijas analizei, kiekvienas Dalyvis:

 

7.1. bendradarbiauja su W ADA ir kitomis jos globojamomis antidopingo organizacijomis, paisydamas atitinkamų priimančiųjų valstybių nuostatų, kad jų sportininkams būtų taikoma dopingo kontrolė, ar jie būtų savo teritorijoje ar kitur;

 

7.2. bendradarbiauja, kad tam tikromis aplinkybėmis būtų galima paspartinti surinktų iš organizmo mėginių pavyzdžių siuntimą ar gabenimą per valstybių sienas;

7.3. abipusiškai pripažįsta tam tikromis aplinkybėmis bet kokios antidopingo organizacijos, kuri laikosi Kodekso, dopingo kontrolės procedūras ir testų rezultatų tvarkymą;

 

7.4. prireikus bendradarbiauja su W ADA įvairių antidopingo organizacijų atliekamos dopingo kontrolės tarptautinio koordinavimo klausimais; ir

 

7.5. skatina ir remia savitarpio susitarimus dėl testavimo tarp paskirtų vyriausybinių         ar nevyriausybinių antidopingo organizacijų.

 

8. Stebėsenos taikymas

 

Kaip laikomasi konvencijoje arba kitokiame įsipareigojime apibūdintų įsipareigojimų, bus stebima, kaip nustatyta, WADA ir atitinkamai vyriausybei (-ėms) tarpusavyje konsultuojantis.

 

9. Pereinamasis laikotarpis

 

Laikotarpiu, kol bus parengta kokia nors konvencija arba kitoks įsipareigojimas, Dalyviai gali kviestis W ADA bendradarbiauti įprasta tvarka, kad ji padėtų įgyvendinti Kodekso nuostatas vyriausybių kompetencijos srityje.

 

 

KOPENHAGOS DEKLARACIJA DĖL ANTIDOPINGO SPORTE

 

Pasirašyta 2004 m. liepos 10 d.

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės vardu

 

Vardas, pavardė: Vytas Nėnius

 

Pareigos: Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinis direktorius