VIEŠOJI ĮSTAIGA LIETUVOS ANTIDOPINGO AGENTŪRA skelbia konkursą vadybininko pareigioms užimti

Dokumentai dalyvauti konkurse priimami iki 2021 m. gruodžio 17 d .

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LIETUVOS ANTIDOPINGO AGENTŪROS vadybininko pareigybės aprašymas

I SKYRIUS. BENDROJI CHARAKTERISTIKA

  1. VšĮ LIETUVOS ANTIDOPINGO AGENTŪROS (toliau – Agentūra) vadybininko (toliau – Vadybininkas) pareigybės tikslas – rengti ir įgyvendinti nacionalinės antidopingo programos švietimo dalį ir Pasaulinio antidopingo kodekso ir jo tarptautinių standartų (toliau – WADC) nuostatas dėl antidopingo švietimo vykdymo.

II SKYRIUS. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

2. Vadybininkas, užimantis šias pareigas, privalo: 2.1. turėti aukštąjį išsilavinimą; 2.2. mokėti anglų kalbą B2 lygiu; 2.3. gerai išmanyti WADC; 2.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu lietuvių kalba; 2.5. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, priimti sprendimus, analitiškai vertinti bei apibendrinti specialią (antidopingo) ir kitą mokslinę literatūrą; 2.6. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti veiklą, rinktis darbo metodus, vertinti kitų darbą; 2.7. mokėti naudotis „Microsoft Office“ programomis ir internetinėmis naršyklėmis.

 III SKYRIUS. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

3. Atlikdamas savo pareigas Vadybininkas: 3.1. Atsižvelgdamas į WADC reikalavimus rengia antidopingo švietimo programą; 3.2. Organizuoja švietimo programos įgyvendinimą; 3.3. Įgyvendindamas švietimo programą bendradarbiauja su įstaigomis ir organizacijomis prisidedančiomis prie sportininkų rengimo arba rengiančiomis sportininkus, kitomis organizacijomis, kurios susijusios su sporto plėtra; 3.4. vykdo nuotolinių antidopingo mokymų sistemos kūrimą bei koordinavimą; 3.5. atnaujina informaciją www.bedopingo.lt mokymo platformoje, facebook, instagram paskyrose; 3.6. vykdo ir organizuoja sportininkų, jų aptarnaujančio personalo ir kitų suinteresuotų asmenų mokymus antidopingo klausimais bei naudojimosi ADAMS sistema ypatumais; 3.7.  Direktoriaus pavedimu ir pagal kompetenciją atstovauja Agentūrai kitose institucijose, įstaigose, įmonėse, organizacijose, įskaitant kitas antidopingo organizacijas, tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygmeniu, palaiko su jais ryšį ir bendradarbiauja; 3.8. pagal kompetenciją vykdo kitas su Agentūros funkcijomis susijusias nenuolatinio pobūdžio tiesioginio vadovo užduotis.

IV SKYRIUS. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAREIGOS IE TEISĖS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas privalo: 4.1. būti susipažinęs su WADC ir jo atnaujinamais; 4.2. laikytis konfidencialumo įsipareigojimų, vengti interesų konflikto, tarp jų ir bet kokių funkcijų vykdymo be išankstinio Agentūros vadovo sutikimo kitose sporto organizacijose; 4.3. laiku pateikti savo tiesioginiam vadovui reikalingą informaciją bei laiku atsiskaityti už pavedimų įvykdymą; 4.4. laikytis Agentūros vidaus tvarkos taisyklių ir kitų teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų.

5. Šias pareigas einantis darbuotojas, siekdamas atlikti jam pavestas pareigas, turi teisę: 5.1. naudotis Agentūros teikiamomis ryšio bei susiekimo priemonėmis pareigų atlikimo tikslais; 5.2.  naudotis Agentūroje sukaupta bei Agentūroje darbo metu gaunama informacija; 5.3. teikti siūlymus savo tiesioginiam vadovui dėl pavestų veiklos sričių procesų gerinimo; 5.4. reikalauti, kad būtų sudarytos sąlygos tinkamai atlikti darbą (suteikta galimybė naudotis visomis darbui reikalingomis priemonės), kiek tai leidžia Agentūros finansiniai ištekliai.

 V SKYRIUS. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ

 6. Vadybininkas tiesiogiai atsakingas ir atskaitingas Agentūros direktoriui.

7. Vadybininkas atsako už: 7.1. savo pareigų, numatytų šiame aprašyme, tinkamą vykdymą. Jeigu pareigos vykdomos netinkamai, vadybininkas atsako pagal galiojantį Lietuvos Respublikos darbo kodeksą ir kitus teisės aktus, susitarimus reglamentuojančius Agentūros ir vadybininko veiklą;  7.2. įstatymų ir kitų teisės aktų, susitarimų pažeidimus, padarytus vykdant savo pareigas pagal galiojančius teisės aktus; 7.3. padarytą materialinę žalą pagal galiojančius Lietuvos Respublikos darbo, Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą bei kitus teisės aktus ir/ar susitarimus, sudarytus tarp Agentūros ir Vadybininko.

____________

Papildoma informacija pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. Rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje (adresuotą įstaigos vadovui).
  2. Gyvenimo aprašymą.
  3. Asmens tapatybę ir pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.
  4. Kitus skelbime apie atranką nurodytus dokumentus, būtinus patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiesiems reikalavimams.

 

Agentūros kontaktai išsamesnei informacijai:

Pareigos: Patarėja
Vardas, Pavardė: Kornelija Tiesnesytė
Telefonas: +370 699 64794
El. paštas: info@antidopingas.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žemaitės g. 6