Ne tik sportininkai ir sportininkų pagalbinis personalas turi laikytis Pasaulinio antidopingo kodekso, tarptautinių standartų ir kitų taisyklių. Nacionalinėms antidopingo organizacijoms taip pat taikomi aukšti standartai ir reikalavimai dėl funkcijų vykdymo. Pasaulinė antidopingo agentūra (toliau – WADA) reguliariai atlieka auditą pagal Pasirašiusiųjų šalių atitikimo kodeksui tarptautinį standartą (international_standard_isccs_2021.pdf (wada-ama.org). Nuo 2022 m. rugpjūčio 24 d. šis auditas buvo vykdomas ir Lietuvos antidopingo agentūroje. Lietuvos antidopingo agentūros atitiktį pagal skirtingas sritis vertino WADA atitikties specialistai.
Buvo audituojamos svarbiausios sritys, kurios turi ne tik tarptautinius standartus, bet ir gaires dėl standartų įgyvendinimo:

  • Bendroji (nepriklausomumas nuo vyriausybinių ir kitų organizacijų priimant sprendimus; skaidrumas; žmogiškųjų ir finansinių išteklių valdymas) – tai reikšminga dalis, kurioje itin pabrėžiama organizacijos nepriklausomybė, o tai reiškia, kad niekas negali turėti įtakos agentūros priimamiems sprendimams;
  • Testavimas ir tyrimai (dopingo kontrolės mėginių surinkimo procedūrų atitikimas reikalavimams; testavimo planų vykdymas; rizikos vertinimas ir valdymas; su buvimo vieta susijusių nusižengimų nagrinėjimas; sportininkų biologinių pasų valdymas);
  • Rezultatų valdymas / bylų nagrinėjimas (procedūrų ir terminų laikymasis; konfidencialumas nagrinėjant bylas; sportininkų teisės bylų nagrinėjimo metu);
  • Leidimų vartoti gydymui išdavimas (procedūrų ir terminų laikymasis; sportininkų teisės);
  • Švietimas antidopingo srityje (švietimo planas; švietimo programa; švietimas renginių metu ir prieinamumas);
  • Duomenų apsauga (asmens duomenų saugojimas vadovaujantis WADA Asmens duomenų apsaugos standartu, ES Bendruoju asmens duomenų apsaugos reglamentu, kt. teisės aktais).

Nacionalinėms antidopingo organizacijoms, neatitikus keliamų reikalavimų, gali grėsti suspendavimas, dėl ko šalies sportininkai negalėtų startuoti tarptautinėse varžybose, šalyje negalėtų vykti tarptautinės varžybos.

Džiaugiamės, kad Lietuvos agentūros pastangos tinkamai vykdyti savo funkcijas kovojant už švarų sportą buvo įvertintos. WADA atliktas auditas praėjo sėkmingai – agentūra atitinka keliamus reikalavimus.
CCQ ptviritnimas WADA